2021 Riding Schedule

Namib Desert Safari
Namib Desert Safari

ND 1: 02 - 12 April ND 2: 20 - 30 April ND 3: 10 - 20 July ND 4: 30 July - 9 Aug ND 5: 08 - 18 Sept ND 6: 26/9 - 6/10

press to zoom
Damara Elephant Safari
Damara Elephant Safari

DE 1: 23/6 - 3/7 DE 2: 20 - 30 Aug

press to zoom
Wild Horses Safari
Wild Horses Safari

WH 16 - 26 May

press to zoom
Desert Canyons Safari
Desert Canyons Safari

DC move to a Namib Dessert Safari

press to zoom
Skeleton Damara Safari
Skeleton Damara Safari

SD 1: 15 - 25 Oct SD 2: 03 - 13 Nov

press to zoom